سلام خریدار یک گرین چیک ماده ترجیحا کدبانو و شوهر دار نمونه برای گرین چیک نر خودم هستم