چون فيلها از بوي درختان لذت مي برند و با آن بازي ميكنند نزديك به دو دهه است كه در باغ وحش برلين براي ناهار كريسمس در ماه ژانويه به فيلها كاج اهدا ميشود.

اين باغ وحش براي اينكه درختان آلوده نباشند و مشكلي براي فيلها ايجاد نشود فقط از فروشندگان محلي كاج ها را ميپذيرد.منبع:باشگاه خبر نگاران