جنس نـر این ماهی دریایی گــرمسیری، بطور مجللی طــــــرح دار و رنگین است. و بدنی مرمری با نقش و نگارهای آبی ، سبز و نارنجی با حاشیه های سیاه دارد. یک لکه آبی روشن با خالهای زرد روی سرپوش آبششی اش وجود دارد. رنگ آمیزی ماده ها به طور مـــرده و ملال آور است. ماهـــی آسانی برای نگهداری نیست. باید در یک مخــــــزن بصــــــــورت تکی نگهـداری شود و با کـــرم ها و سخت پوستان کوچک تغذیه گردد. برای زندگی در بستر سازگار شده است.
منشا این ماهی آبهای سواحــل کم عمق نواحی جنوب شرقی آسیــا، فیلیپین، کوئینزلند و مالزی است. دمای مناسب برای زیست این ماهی بین 26 - 27 درجه سانتیگراد است.


منبع : آب سکون