یک پزشک: یکی از کارهای پژوهشگران دانشگاه Delaware، پایش جمعیت کوسه*هاست، آنها برای این کار به صورت مرتب کوسه*ها را شکار می*کنند و بعد از مطالعه آنها رهایشان می*کند، اما به تازگی آنها در حین کار معمول خود، شاهد صحنه عجیبی بودندآنها یک کوسه را شکار کرده بودند، که ناگهان متوجه شده*اند با یک تیر دو نشان را زده*اند، آنها یک کوسه بزرگ را شکار کرده بودند که نوع کوچکتری از کوسه موسوم به کوسه dogfish را به صورت کامل بلعیده بود. کوسه کوچک*تر تقریبا ۹۰ سانتیمتر طول داشت.