طوری که در عکس ها مشـــاهده می کنید در استتار بسیــار متبحر هستند. نگهــــداری از آنها در آکواریوم به جهت خــو نگرفتن با ماهی های دیگر و یا خوردن آنها ســــاده نیست. بــــرای نگهــداری آنها حداقل به 30 گالن آب نیاز است و تا 7 اینچ رشد می کنند.