یک سگ شکاری طلایی رنگ دو رگه ۱۵ توله در استان هنان در چین به دنیا آورد.

به گزارش فارس، سگ شکاری طلایی رنگ دورگه پس از به دنیا آوردن 15توله جان سالم بدر برد.

توله سگ ها شامل 6 ماده و 9 نر بوده اند.

منبع:زیست نیوز