حلزون سبز دریایی که در مناطق کم عمق دریاها زندگی می کنند بهترین نمونه گیاهان گوشتی سبز در آب ها هستند. این حلزون ها فقط از جلبک و خزه های دریایی تغذیه می کند. اما جالب است این موجود آبزی م یتوانند همچون گیاهات از نور خورشید استفاده و از آن انرژی بگیرد. این تنها حیوان روی کره زمین است که قابلیت فتوسنتز همچون گیاهان را دارد. او این کار را با ابزاری انجام می دهد که جلبک ها استفاده می کنند. این حلزون، ارگان های فتوسنتزکننده گیاهان که کلروفیل نامیده می شود را در سلول های پوستی خود نگه می دارد. در واقع می توان به او سارق آبزی هم لقب دارد زیرا کلروفیل جلبک ها را می گیرد و خودش استفاده می کند. البته کلروفیل پوست این موجود پس از مدتی تمام می شود. اما خوشبختانه این حلزون توان بازسازی آن را دارد.