خارپشت بیابانی
نام علمی : Paraechinus aethiopicus

نام انگلیسی: Desert Hedgehog

نام فارسی: خارپشت بیابانی
مشخصات: خارپشت بیابانی بسیار شبیه به خارپشت برانت است و مانند آن یک ناحیه لخت در وسط پیشانی دارد. خارها نازک و متراکم و به طول 27 میلی*مترند. رنگ کلی بدن این خارپشت مانند خارپشت گوش*بلند، گندمی است. موهای زیر بدن بسیار نرمند. در ناحیة گوش، جلوی پیشانی، چانه، گلو و سینه غالباً موهای سفید دارد. پوزه، صورت، دست*ها و پاها، عقب شکم و دم، قهوه*ای تیره است. تفاوت اصلی آن با خارپشت برانت در دندان پیش آسیای دوم است. در خارپشت بیابانی این دندان بسیار کوچک است و یک یا به ندرت دو ریشه دارد ولی در خارپشت برانت دندان کامل است و سه برجستگی و دو تا سه ریشه دارد.اندازه*ها: طول سر و تنه 140 تا 230 میلی*متر، دم 13 تا 40 میلی*متر.منبع: وبسایت بیابانها و کویرهای ایران
زیستگاه: بوته*زارهای مناطق گرم ساحلی و استپ*های بیابانی.پراکندگی: در ایران وجود آن تا کنون از جزیره تنب گزارش شده استپراکنش جهانی: آفریقا، خاورمیانه.وعادات: ناشناخته و احتمالاً شبیه خارپشت برانت است.