بنده تعداد محدود حلزون کمیاب خریدارم دوستان خواهشا با عکس به من خبر بدن.....................................