اين دو پلنگ که در باغ وحش شيکاگو زندگي مي کنند در برفها مشغول بازي هستند.
منبع:باشگاه خبر نگاران