کوین فان دورن و پروفسور جاکوب سیواک از دانشکده علوم واترلو دریافتند الگوهای جریان خون بصری مار می*توانند بسته به آنچه در محیط است، تغییر کنند.


درک این گونه*ها در جهان به دلیل تفاوت* در سیستم*های حسی*شان منحصر*بفرد است.
مارها به جای پلک*، دارای پولک شفافی به نام spectacle هستند. این بخش مانند پنجره*ای عمل می*کند که چشم*ها را می*پوشاند و از آن*ها محافظت می*کند. بخش Spectacles نتیجه پلک*هایی هستند که در یکدیگر ادغام و طی رشد جنینی شفاف می*شوند.


«دور» حین مطالعه در خصوص بخش متفاوتی از چشم، چیز عجیبی را کشف کرد. وی دریافت که به طور تعجب*آوری، این بخشهای spectacle حاوی شبکه*ای از شریان*های خونی هستند.
به منظور مشاهده این موضوع که آیا این ویژگی، بینایی مار را تار می*کرد یا خیر، وی امکان تغییر الگوی جریان خود تحت شرایط مختلف را بررسی کرد و دریافت که به هنگام استراحت مار، شریان*های خونی در spectacle طی یک چرخه منظم منقبض و منبسط می*شدند و این الگوی ریتم*دار طی چندین دقیقه چندین بار تکرار می*شد.


اما زمانی که محققان، مار را در معرض محرک*های تهدیدآمیز قرار دادند، واکنش جنگیدن یا فرار الگوی جریان خون را تغییر می*داد.
در چنین شرایطی شریان خون منقبض می*شد و جریان خون را برای بازه*های زمانی طولانی*تری در مقایسه با زمان استراحت و بیش از چندین دقیقه، کاهش می*داد. غیاب گلبول*های قرمز در عروق، بهترین ظرفیت بصری ممکن را هنگام نیاز تضمین می*کند. دانشمندان حاضر در این مطالعه سپس الگوی جریان خون مار را حین پوست*اندازی مطالعه کردند و الگوی سومی را یافتند.


طی این دوران، شریان*ها منبسط باقی ماندند و جریان خون برخلاف الگوی چرخشی مشاهده*شده طی استراحت، قوی و ادامه*دار باقی می*ماند.
این آزمایش*ها رابطه بین محرک*های محیطی و بینایی را نشان می*دهد و همچنین الگو*های اثر جریان خون حاضر در این رابطه را برجسته می*کند.


جزئیات این مطالعه در Journal of Experimental Biology منتشر شد.


منبع:زیست نیوز