غلظت سنج ایستا ( شوری سنج )

  • شوری سنج دقیق با عملکرد آسان .
  • ورود آرام آب به داخل شوری سنج مانع از چسبیدن حباب های هوا به عقربه ی آن می شود که این موضوع موجب افرایش دقت شوری سنج می شود


منبع : کاتالوگ محصولات ایستا