یک بچه گربه یک ماه و نیمه مهربان و شیطون. واگذاری به کسی که شرایط نگهداری را داشته باشد.
---------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی