معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست تنها فناوری استفاده شده برای حفاظت از زیستگاه*ها و جانوران در حال انقراض را دوربین دانست و گفت: با مذاکرات انجام شده قرار است یکی از محققان کشور برای زیستگاه*های کشور مطالعات جامعی را انجام دهد.*به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی کیخواه در حاشیه مراسم تفاهم نامه سازمان محیط زیست با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به خبرنگار مهر در زمینه استفاده از فناوری*های نوین برای حفاظت از گونه*های در حال انقراض افزود: استفاده از فناوری*های نوین در نقاط حساس که از این طریق بتوان زیستگاه*های این جانوران را مونیتورینگ کرد و بدانیم که از چه نقاطی عبور می*کنند در بسیاری از کشورها کاربردی شده است.


معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست با تاکید بر اینکه در نهایت سازمان باید به سمت استفاده از این فناوری*ها حرکت کند، اظهار داشت: نمی*توان تنها با بستر انسانی همه مناطق را پایش کرد و قطعا در این زمینه باید امکاناتی فراهم شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که با توجه به اعتباراتی که برای این سازمان اختصاص یافته است برای تامین نیازهای اولیه با محدودیت*هایی مواجه هستیم و به نظر می*رسد که این اعتبارات امکان استفاده از فناوری*هایی چون فناوری*های ماهواره*ای، GPS و دوربین را فراهم نخواهد کرد.


کیخواه، فناوری*های مورد استفاده در این زمینه را محدود به نصب دوربین*ها دانست و اضافه کرد: اقداماتی را به صورت ویژه در حوزه یوزپلنگ انجام شده که نصب دوربین بوده است.
وی با اشاره به از دست دادن 60 پلنگ در 6 سال اخیر خاطر نشان کرد: در کشور بر اساس آخرین آمارها در 6 سال گذشته تقریبا حدود 64 پلنگ (هرسال 10 پلنگ) را از دست دادیم که عمده تلفات نیز ناشی از حوادث جاده*ای و پس از آن دلایلی چون مار گزیدگی، و طمعه مسموم و درگیری انسان با پلنگ بوده است.


کیخواه با ابزار تاسف از اینکه در بسیاری از پروژه*های عمرانی زیستگاه*های این جانوران کوچک و تجزیه شده است، ادامه داد: معمولا حیوانات بزرگ جثه در وسعت زیادی تردد می*کند و زمانی که با موانع برخورد می*کنند با تلفات اینچنینی مواجه می*شویم.

معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست از همکاری با پژوهشگران فعال در این حوزه خبر داد و یادآور شد: با یکی از نخبگان ایرانی خارج جلسه*ای داشتیم که وی مطالعاتی در زمینه اتصال زیستگاه*های پراکنده و جداشده از هم در آمریکا داشته است و در این جلسه مقرر شد تا مطالعات جامعی در زمینه کلیه زیستگاه*های ایران به ویژه ایستگاه*های حساس از سوی این محقق ایرانی انجام شود.


منبع:خبر گزاری مهر