ماهیگیر کانادایی پس از ثبت این تصویر، ماهی را به سرعت آزاد کرده است.منبع: زیست نیوز