گاو نر سه شاخ در شانزدهیمن نمایشگاه کشاورزی- ماناگوآ، نیکاراگوئه
منبع: زیست نیوز