سلول*های بنیادی سازمان*دهنده در ریشه*های گیاهان علاوه بر حساسیت کمتر در برابر آسیب* به دی.ان.ای٬ نسخه دست*نخورده*ای از دی.ان.ای هم دارند که در شرایط ضروری به کار می رود.

دانشمندان به درک جدیدی درباره دلیل عمر طولانی*تر گیاهان در مقایسه با حیوانات رسیدند.سلول*های بنیادی برای نسل ادامه*دار سلول*های جدید حیاتی هستند و گرچه اهمیت سلول*های بنیادی در سوخت*سانی به فرایند رشد گیاهان آشکار است، هنوز پرسش*های بی*پاسخ فراوانی در خصوص تنظیم مولکولی آن*ها وجود دارد.محققان در VIB و دانشگاه Ghent گام جدیدی را برای درک کنترل پیچیده این سلول*های بنیادی برداشتند.


داده*های لیوین دو ویلدر نشان می*دهد سلول*های بنیادی سازمان*دهنده در ریشه*های گیاهان در مقابل آسیب* به دی ان ای کمتر حساس هستند.
این سلول*های المثنی اصلی و دست*نخورده*ای از دی ان ای را در خود جای داده*اند که می*تواند برای جایگزین*کردن سلول*های آسیب*دیده در صورت لزوم، به کار روند.حیوانات نیز به مکانیسم مشابهی متکی هستند اما اکثر گیاهان از این شیوه به روش بهینه*تری استفاده کرده*اند.این نکته می*تواند توضیح*دهنده این واقعیت باشد که چرا بسیاری از گیاهان می*توانند بیش از صدها سال عمر کنند، در صورتی که این امر برای حیوانات کاملا دور از دسترس و استثنایی به نظر می*رسد.
رشد و توسعه گیاه به نسل ادامه*داری از سلول*های جدید متکی است و گروه کوچکی از سلول*های متخصص طی این فرایند در رشد محورهای یک گیاه حاضرند.این سلول*های بنیادی در فرکانس و تکرار بالا تقسیم می*شوند و دارای ویژگی بی*نظیری هستند که بر مبنای آن، سلول مادر اصلی فعالیت سلول بنیادی را حفظ می*کند، در حالی که سلول دختر تخصص خاصی را کسب می*کند.علاوه بر این، سلول*های بنیادی ریشه*های گیاه همچنین مامن سلول*های سازمان*دهنده هستند.این سلول*های سازمان*دهنده با فرکانس پایین*تر سه تا 10 برابر تقسیم می*شوند، بنابراین، اغلب از آن*ها به عنوان سلول*های مرکزی یاد می*شود.
سلول*های سازمان*دهنده عمل سلول*های بنیادی احاطه*کننده را کنترل می*کنند و در صورت لزوم، می*توانند جایگزین آن*ها شوند.به مدت تقریبا 20 سال، دانشمندان سراسر جهان در حال مطالعه عمل سلول*های بنیادی و سلول*های سازمان*دهنده کنترل*کننده آن*ها بوده*اند.تاکنون این موضوع که چگونه سلول*های خاموش و تقسیم*کننده فعال می*توانند به این تنگاتنگی همزیستی داشته باشند و این که چه مکانیسم*هایی در اساس شخصیت خاموش آن*ها قرار دارند، مشخص نبود.
محققان گیاهان VIB و دانشگاه Ghent هم*اکنون شبکه مولکولی جدیدی را کشف کرده*اند که درک آن*ها را از کنترل و فعالیت این سلول*های بنیادی افزایش می*دهد.مولفه مرکزی این فرایند کشف پروتئین جدیدی به نام عامل رونوشت ERF115 است.


دانشمندان نشان دادند که سلول*های سازمان*دهنده به دلیل منع فعالیت ERF115 به ندرت تقسیم می*شوند.
زمانی که سلول*های سازمان*دهی*کننده برای جایگزین*شدن سلول*های بنیادی احاطه*کننده تقسیم می*شوند، ERF115 فعال می*شود.مولفه ERF115 سپس تولید هورمون گیاهی phytosulfokine را شبیه*سازی می*کنند و این مولفه به نوبه خود تقسیم سلول*های سازمان*دهی کننده را فعال می*کند.بنابراین، شبکه ERF115-phytosulfokine به عنوان یک سامانه پشتیبان در طول شرایط استرس*زا عمل می*کند که این موضوع برای فعالیت سلول*های بنیادی تعیین*کننده است.


جزئیات این مطالعه در Science منتشر شد.

منبع:خبر آنلاین