مار تیتانوبوآمار پایتون

مار کلمبیایی بوا دم قرمز

شاه کبرا
اسکراب پایتون

منبع:جام نیوز