آرمادیلو که معنی لغوی آن به اسپانیایی «زِره دار کوچک» است، پستاندار بچه زای کوچک و نادری است که به خاطر پوسته سخت بدنش آن را به این نام میخوانند.منبع: زیست نیوز