دوستان اگه کسی فیلتر معلق کوچیک داشت و قصد فروش داره من خریدارم