وقتی روباه گرسنه با یک حرکت آکروباتیک دیدنی طعمه را از زیر برف بیرون می کشد