اين مرغ پليكان براي شكار دهان خود را مانند يك تور بسكتبال باز كرده و گربه ماهي را درون آن جا داده است. او بارها گربه ماهي را به هوا پرتاب كرده تا زماني كه ماهي به صورت سرپايين در دهانش قرار گيرد و آسان بلعيده شود.