نوروبیولوژیستها میگویند: خانواده پرندگان کلاغ سیاه و زاغ بسیار باهوش هستند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، نوروبیولوژیست*ها چگونگی عملکرد مغز کلاغها را هنگامیکه این پرنده تصمیمهای استراتژیک میگیرد و باهوشی خود را نشان میدهد، مورد ارزیابی قرار داده اند.


کلاغ ها احمق نیستند. رفتارشناسان آنها را نخستینهای پردار نامیده اند زیرا این پرندگان ابزار مورد نیاز را میسازند و استفاده میکنند، میتوانند اطلاعات زیادی را به خاطر آورند و مطابق با آنچه که در گروه خود داشته اند، برنامه های اجتماعی شان را طرح ریزی کنند.


این سطح بسیار بالای هوشیاری ممکن است غافلگیرکننده باشد، چون مغز این پرنده ها چارچوب ساختاری متفاوتی را از پستاندارانی مانند نخستینها (که معمولا از این رفتارها نشان می دادند) بروز میدهد.


دانشمندان اولین بررسی را روی فیزیولوژی رفتار هوشمندانه کلاغها انجام دادند. آنها تستهای حافظه کلاغها را در کامپیوتر نظم دادند. این پرندگان تصاویری که به آنها نشان داده شد را به خاطر می آوردند. در فرصت کوتاهی بعد از تست، آنها با نوک خود یکی از تصاویر را که بر روی صفحه مانیتور بود، انتخاب میکردند. یکی از تصاویر به آزمایش مربوط میشد و دیگری تصویر نامربوطی بود.

کلاغ ها میتوانستند کارها را انجام دهند و تفاوت بین آنها را تشخیص دهند. این کار سطح بالای تمرکز و ذهن انعطاف پذیری را نشان میدهد که کمتر گونه ای آن را بروز میدهد.

یافته های این تحقیق در کمیسیون ملی آمریکا ارائه شده است.

منبع:ایسنا