مرکز نگهداری پانداها در استان سیچوآن، چین

منبع: زیست نیوز