به گزارش گروه چند رسانه*ای باشگاه خبرنگاران ، تار تنیدن کرم*های ابریشم موقعی که کرم*های ابریشم پوست اندازی آخرشان را کردند و تقریباً نزدیک به پیله کردن شدند، غذایشان دیگر چند برابر می*شود ؛ اما وقتی کاملاً نزدیک به پیله کردن شدند دیگر غذا نمی*خورند معمولاً وقتی عمر کرم*های ابریشم به بیست روز می*رسد، شروع به تنیدن تار به دور خود می*کنند که به آن پیله می گویند ؛ بعضی حتی زود تر از این زمان و شاید دیرتر از این زمان تنیدن تار را آغاز کنند.