هرکی دیسکس رد رز یا هکل 4 داره خبرم کنه خریدارم............