پژوهش محققان دانشگاه اموری امریکا نشان میدهد که سگها هم احساسات مشابه با انسان دارند"چرا که از قسمت مغزی مشابه لا انسان استفاده میکنند که در تجربیات عاطفی قرار میگیرد
پروفسور((گرگوری برنز))سرپست این پژوهش میگوید:بررسی MRI های به دست امده از مغز سگها نشان میدهد که قسمت "هسته کودیت"مغز انها هنگام رویارویی با افرادی که میشناسند فعال میشود
بر اساس نتایج این تحقیق سگ ها احساساتی مانند کودک انسان را دارند علاوه بر این تمام حالاتی نظیر احساسات مثبت که "کودیت مغز"ادمی را فعال میکند در مغز سگها نیز فعال میشود
منبع:سایت کنجکاو