به گزارش باشگاه خبرنگاران کرمانشاه


این موزه درتکیه معاون الملک و خیابان مدرس شهر کرمانشاه قرار دارد که در سال 1386 توسط فریدون بیگلری و مرادی بیستونی تأسیس شده است و شامل مجموعه ای از ابزار آلات سنگی و استخوانهای انسان از دوره های پارینه سنگی در ایران و کشورهای دیگر را شامل میشود.

قدیمی ترین اثری که در این موزه نگهداری میشود مربوط به ابزار سنگی است که با قدمت نزدیک به یک میلیون سال که درکشف رود خراسان کشف شده است. همچنین در موزه مولاژهایی از جمجمه انسان نئاندتال ، انسان هوشمند، و تصاویر بازسازی شده از شکارچیان عصر سنگ نمایش داده میشود


بخشها


این موزه از ۴ اتاق تشکیل شده است که آثاری از دوره های دیرینه سنگی و نوسنگی که بازه زمانی ۱۰۰ هزار سال تا ۸ هزار سال پیش را دربر دارد. در اتاق اول مستندی در مورد ابزار آلات سنگی و این که چگونه انسانهای نخستین این ابزار را درست میکردند وجود دارد و همچنین نخستین مولاژ ساخته شده از انساننئاندتال درایران و خاورمیانه در این قسمت موزه قرار دارد

اتاق دوم، به استخوانهای انسانها و حیوانات در منطقه باستان شناسی زاگرس و همچنین چندیدن جمجمهٔ انسان در مناطق معروف باستان شناسی ازاروپا و خاور نزدیک و همچنین مجموعه فسیلهای غار وزمه که اهمیت ویژه ای دارد اختصاص پیدا کرده است.


اتاق سوم، که ابزار آلات سنگی مربوط به دورهٔ دیرینه سنگی از مناطق باستان شناسی مختلفی مثل کشفرود، گنج پرو شیواتورا شامل میشود. و در اتاق چهارم هم ابزارهای سنگی و استخوانهای حیوانات مربوط به اواخر عصر سنگ و نوسنگی وجود داردجمجمه لافراسی، انسان نئاندرتال
محل کشف 1288 فرانسه
قدمت : 70 هزار سال پیش

ابزار سنگی انسان نئاندرتال

یکی از بخشهای موزه پارینه سنگی
منبع:باشگاه خبر نگاران