بر اساس آخرین گزارشات منتشر شده توسط فدراسیون جهانی کلکسیونهای کشت، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با نگهداری بیش از 220 سویه آرکیایی رتبه چهار دنیا و رتبه دوم آسیا را به دست آورد که این میکروارگانیسمها دارای کابردهای بیوتکنولوژیک و صنعتی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی کلکسیونهای قابل کشت با هدف ترویج و حمایت از تأسیس کلکسیونهای میکربی و خدمات مرتبط به آنها تأسیس شده است و همواره می کوشد تا راه اندازی شبکه اطلاعاتی بین کلکسیونها و کاربران این مجموعه ها را تسهیل کند و سطح دسترسی کاربران را به اطلاعات کلکسیونهای میکروارگانیسمی قوت بخشد.

این فدراسیون دارای هیات اجرایی و متشکل از کمیته هایی است که در حوزه های تنوع زیستی، آموزش، ارزیابی خطر کلکسیونها، ثبت اختراع، مقررات پستی، قرنطینه و ایمنی فعالیت میکند.

این فدراسیون همچنین دارای یک پایگاه داده بین المللی موسوم به مرکز اطلاعات جهانی میکروارگانیسمها یا WDCM است که اطلاعات نزدیک به 476 کلکسیون میکروبی از 62 کشور جهان؛ از قبیل داده های سازمانی، مدیریتی، خدماتی و تواناییهای علمی کلکسیونها را در خود ثبت کرده است

این پایگاه اطلاعاتی که هم اکنون در انستیتو ملی ژنتیک ژاپن نگهداری میشود، منبع اطلاعاتی مهمی را برای تمامی فعالیتهای میکروبیولوژیک فراهم آورده است و همچنین به عنوان یک هسته متمرکز برای فعالیتهای اطلاعاتی میان اعضای WFCC عمل میکند.

بر اساس آمار منتشر شده در سایت رسمی این مرکز، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با نگهداری 220 سویه آرکیایی که عمده آنها از جدایه های بومی ایران هستند جزء 4 کشور نخست جهان است که بیشترین تعداد آرکی را نگهداری کرده است.

بر اساس این رتبه بندی ایران پس از کشورهای اسپانیا، آلمان و ژاپن در مقام چهارم جهان و دوم آسیا قرار دارد.
در حالی که آرکیها حلقه مفقوده و رابط بین پروکاریوتهای قدیمی و یوکاریوتها هستند، این موجودات معمولا در شرایط سخت مانند دمای بالا، غلظت اسیدی شدید یا غلظت زیاد نمک زندگی میکنند که این شرایط، آرکیها را به میکروارگانیسمهای توانمند و دارای کاربردهای بیوتکنولوژیک و صنعتی تبدیل کرده است.

تاکنون سه جنس و یک گونه جدید بومی آرکی با نامهایHaloarchaeobius iranensis, Halovenus aranensis Halopenitus persicus, Halopenitus malekzadehii در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی شناسایی، و در مجامع بین المللی ثبت و معرفی شده است.

منبع:خبر گزاری مهر