در فراخوانی از ایرانیان خواسته بودند از بین عکسهاي برتر 10 سال اخیر "نشنال جئوگرافیک" یک عکس را انتخاب کنند که در نهایت ، عکس زیر که جدال مرگ و زندگی بین قورباغه و مار را روایت مي کند ، به عنوان برترین تصویر یک دهه اخیر انتخاب شد.

منبع:زیست نیوز