بزرگترین نوع کانگورو، کانگوروی قرمز است. کانگوروی خاکستری نوع دیگریست که تقریباً به بزرگی کانگوروی قرمز میشود و اين کانگوروي سفيد با گوشهاي قرمز گونه اي نادر از نژاد "آلبینو" است که به ندرت در استراليا ديده ميشود .منبع:باشگاه خبر نگاران