پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست استان اصفهان یک کرکس توسط یکی از شهروندان طبیعت دوست شهرضا به محیط بانان این شهرستان تحویل و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان انتقال یافت.
این کرکس که به دلیل نامعلوم قادر به پرواز نیست، اکنون تحت مراقبت قرار دارد تا پس از تشخیص و درمان، چنانچه قادر به پرواز و زندگی در طبیعت باشد در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی گردد.

…………………….تصویر: کرکس آسیب دیده در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
کرکس ها به دلیل تغذیه از لاشه حیوانات نقش مهمی در برقراری چرخه مواد غذایی داشته و با هدایت سایر لاشه خواران به سمت لاشه ها و مصرف سریع لاشه های در حال تجزیه، از انتشار عوامل بیماریزا در طبیعت جلوگیری می کنند. این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده کشور قرار دارد.