خانواده acanthaceae

گونه "hygrophila crymbosa "siamansis

قاره آسیا

منطقه جنوب شرقی اسیا{تایلند}


رشد سریع

ارتفاع 15 _ 40

پهناه 15_20


تحمل سختی خیلی سبک _ خیلی سنگین


ph 5/5_ 8


دما 20 _ 28


نیار نوری کم _ زیاد


نگهداری آسانهیگروفیلا مبوسا{سیامنسیس} یک گیاه زیر ابی و رشد کننده ذر زیر اب است.که داری برگهای سبز روشن و انبوه است این گیاه سرباز در بالای سطح اب به اسانی رشد می نماید یک نوع دیگر از این گیاه با برگهای سبز _ ابیو گلهای ابی کوچک وجود دارد.این گیاه سریع رشد می نماید و اگر شما از این گیاه میخواهید در زیر اب نگهداری کنید باید با سرشاخه های تازه و نورس را به طور منظم و مرتب کوتاه نمایید:یک گیاه بی نهاییت مقاوم و مناسب برای مبتدی ها است
منبع انجمن تخصصی و تفریحی شیراز دانلود

18127.jpg