۱ـ رنگهای ساده: شامل سفید و سیاه و کرنگ، سمند و کهر


۲ـ رنگهای مخلوط: شامل نیله، نیله ابرش، قره نیله، نیله گلگون، نیله روشن، ابرش، شرابی، گلرنگ ابرش.


۳ـ رنگهای مرکب: شامل کهر ابلق، سیاه ابلق (دو رنگ اصلی در کناره، دیگر مثل سیاه و سفید)


ـ رنگ سیاه: رنگ ساده ای است که تمام سطح بدن حیوان از موهای سیاه پوشیده شده است به این رنگ قره محکر هم گفته میشود. رنگ سیاه به صورت سیاه خالص، مات، سیاه براق، سیاه کثیف (بعضی از نقاط بدن تبدیل به سرخی شده است) دیده میشود. رنگ سیاه باعث میشود که اسب در ظاهر قویتر و ضمخت از آنچه که هست به نظر بیاید

ـ رنگ سفید: به این رنگ قزل هم گفته میشود از سفید صدفی تا کثیف متمایل به زرد یا سرخابی کمرنگ متغیر است. سفید مات به شکل گچ و بدون تلألو است.
سفید کثیف که تقریباً زرد رنگ است. سفید چینی دارای انعکاس آبی رنگ میباشد (دُرنایی) و علت آن رنگ پوست بدن است که از ماوراء موها دیده میشود.
وقتی رنگ سیاه طبیعی پوست ظاهر میگردد و در ماوراء موها منعکس میگردد اسب به رنگ خاکستری روشن نیز دیده میشود.
اصولاً رنگ سفید در اول تولد نادر است زیرا هر اسب دارای چند موی سیاه حداقل میباشد لذا آن را خاکستری روشن نیز مینامند.


ـ رنگ سمند: رنگ طلایی روشنی است که اگر یال و دم روشنتر از رنگ بدن باشد سمند یال و دم شسته گویند. اگر یال و دم تیره تر از رنگ بدن باشد سمند یزیدی میگویند.

ـ کورنگ: رنگی که از زرد طلایی تا قهوه ای سوخته، جگری تغییر میکند. در این رنگ، رنگ یال و دم و دست و پا همرنگ یکدیگر است. رنگ کرنگ در واقع یک نوع قرمزی هست که از یک طرف شباهت سرخی و از طرف دیگر شباهت به قرمزی دارد.
اسبهای کرنگ معمولاً لکهای سفید در سر و اعضا و بینی و لب دارند و به ندرت ممکن است کرنگ یک دست دیده شود. رنگ کرنگ به انواع کرنگ آلویی، روشن طلایی، زرد براق، کرنگ تیره، کرنگ آلبالویی، کرنگ بلوطی، کرنگ سوخته یا خیلی تیره دیده شود.


ـ رنگ کهر: عبارت است از رنگ قرمزی که سیرتر از رنگ کرنگ است. تفاوت و وجه تمایز آن با کرنگ سیاه بودن یال و دم و انتهای اعضا است (دست و پا) رنگ کهر به انواع آهویی (انعکاس زرد) کهر روشن (قرمز خیلی روشن) کهر معمولی، کهر آلبالویی، کهر تیره متمایل به قهوه ای، کهر بلوطی و قرمز و قهوه ای کهر خرمایی دیده میشود.

ـ رنگهای مرکب: عبارت از رنگهایی هستند که از ترکیب موهای غیرهمرنگ به وجود می آیند و میتواند ۲ تایی و یا ۳ تایی باشد. مثل رنگ خاکستری یا نیله، نیله ابرش، ابرش شرابی. کرنگ ابرش. اگر رنگهای سیاه و سفید با نسبتهای مختلف پهلوی هم قرار بگیرند، رنگ نیله با خاکستری ایجاد میشود.
در خاکستری معمولی تعداد موهای سیاه و سفید برابر است. در خاکستری موهای سیاه بیشتر از سفید هست در نیله یا خاکستری خیلی روشن موهای سفید بیشتر از سیاه است.


تنوع رنگ نیلی: شامل خاکستری سربی تالومی و خاکستری تیره با انعکاس آبی، خاکستر آهنی.

تقسیم بندی رنگ نیله: اختلاط موهای سیاه و سفید اگر تعداد موهای سیاه بسیار زیاد باشد قره نیله و اگر سیاه و سفید به صورت منظم باشد نیله گلگون و اگر سفید از سیاه بیشتر باشد نیله روشن گویند. رنگ خاکستری نیله رنگی است که انواع آن از تمام رنگها زیادتر است.

زیرا موهای سفید و سیاه که باعث تشکیل نیله می شوند به نسبتهای مختلف مخلوط گشته اند از طرفی موهای قرمز نیز در آنها دیده میشود البته گذشت سن نیز باعث این تغییر میشود مثلاً کره های خاکستری تیره با گذشت زمان به خاکستری روشن تبدیل میشوند.

رنگ سمند گرگی: در رنگ سمند گرگی قسمتهای انتهایی زرد و نوک آنها سیاه یا تیره است. ابرش مخلوطی از موهای سفید، قرمز میباشد و برعکس نسبت مخلوط آنها با یکدیگر رنگ ابرش روشن، ابرش معمولی یا ابرش تیره دیده میشود. ابرش خالدار موقتی دیده میشود که موهای قرمز تعداد زیادی از لکه های کوچک را تولید کند.

مخلوطی از رنگهای زرد و سیاه میباشد و به نظر میرسد به رنگ سمند دود زده و یا سمند زغالی درمی آیند و سمند گرگی.

نیله ابرش: تنها رنگی است که از اختلاط ۳ رنگ سفید و سیاه و قرمز ایجاد میشود. اسبهای با رنگ نیله ابرش معمولاً یال و دم آنها سیاه و یا تیره تر از بقیه بدن است. نیله ابرش گاهی کهر خیلی روشن است. برحسب نسبتهای مختلف ۳ رنگ نیله ابرش را وقتی نیله ابرش سفید گویند که رنگ سفید آن زیادتر باشد و اگر ۳ رنگ به طور مساوی تقسیم شده باشند نیله ابرش معمولی و اگر رنگ قرمز زیادتر باشد روی هم رفته رنگ دارای انعکاس تیره باشد.

رنگهای مخلوط:

عبارت از رنگهایی هستند که از اختلاط لک های مختلف در روی زمینه سفید تشکیل شده باشد و اصولاً آنها را ابلق می نامند و برحسب رنگ آنها، آنها را ابلق سیاه، ابلق موشی، ابلق سمند، ابلق گرنگ، ابلق کهر، ابلق خاکستری، ابلق ابرش، ابلق گرگی و ابلق نیمه ابرش مینامند.
چنانچه وسعت لکهای سفید کوچکتر از سایر لکه ها باشد ترکیبات یاد شده را مقدم یا موخّر میکند. یعنی به جای آنکه بگویند ابلق سیاه، سیاه ابلق میگویند. و در ورقه هویت بهتر است وسعت و محل آنها را معین کنند.