به گزارشسرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران،

در اين تصاوير پلنگي را مشاهده مي کنيد که به آرامي براي شکار يک تمساح از يک رودخانه مي گذرد ودر نهايت او را شکار مي کند.