به گزارش سرویس عملی جام به نقل از باشگاه خبرنگاران، کارشناسان نسبت به ازدیاد مرجانهای دریایی هشدار جدی دادند.کارشناسان محیط زیست با بررسی روند حیات تا مرگ مرجانهای دریایی و افزایش بی اندازه این آبزی نسبت به پر شدن بستر اقیانوسها از این آبزی هشدار جدی دادند.به گفته این کارشناسان مرجانهای دریایی در هفته های اخیر رشد فزاینده ای داشته به نحوی که حدود 25 درصد از آبزیان دریایی را تشکیل دادند.
اسیدی شدن آب اقیانوسها و افزایش روند نابودی گونه های مختلف آبزی دو عامل مهم افزایش روند مرجانها بوده که سبب هشدار جدی کارشناسان نسبت به وقوع آن است کارشناسان از لزوم کنترل میزان زاد و والد آبزی با روشهای گوناگون خبر داده که به این روش بتوان به وضعیت عادی سابق بازگشت.