اين خارپشتها که در پارک حيات وحش کمبريج زندگي ميکنند گونه اي رو به انقراض هستند، مسئولان اين پارک روي اين جانوران جي پي اس نصب کرده اند که براي پيدا کردن اين حيوانات دچار مشکل نشوند .