يک فروشگاه در بوستون مشتري عجيبي دارد، اين گربه که روزانه به اين فروشگاه که حيوانات خانگي ميفروشد سر ميزند و به کنار اکواريوم ماهيها ميرود کنار جعبه موشها ميرود و فقط نظاره گر است .