بحث دستی شدن نیست بحث اعتماده بنظر من
من خودم چند سال پیش یه جوجه گنجیشک ماده که از لونه افتاده بودو بزرگ کردم خیلی سخت بود چون دهنشو برای غذا باز نمیکرد اما به من اعتماد کردو بعد مدت خیلی طولانی دستی شد جوری که هرجا میرفتم پرواز میکرد میومد رو شونم