ماده ها در گربه سانان فرزندانشان را در ماه نخست برای چند بار از لانه ای به لانه دیگر جابجا میکنند تا جلوی جلب توجه مهاجمان احتمالی را بگیرند.

آنها این کار را با به دندان گرفتن بچه ها از گردنشان به گونه ای که آسیبی نبینند انجام میدهند.

این حرکت شاید برای کسانی که از این نوع روش حمل اطلاعی ندارند بی رحمانه بنظر میرسد.