نام علمي: Pilea Cadieri

خصوصيات: هميشه سبز – ارتفاع 30 سانتيمتر و داراي برگهاي بيضي شكل نوك تيز با نقش خاكستري و سريع الرشد ، ارزان قيمت و كم توقع مي باشد . ساقه گلدهنده آن ظريف و در تابستان ميرويند و گلها كوچك و سفيد و مجتمع مي باشند. مناسب كاشت گروهي و سبدهاي آويزان مي باشد . حذف جوانه هاي انتهايي براي پر پشت شدن گياه لازم است.




نور: نور ملايم و غير مستقيم

دما: تابستان ( 21 درجه) و در زمستان ( 15 درجه ) اگر حرارت پايين آمد آبياري را براي جلوگيري از بيماري متوقف كنيد .

آبياري: تابستان 3-2 بار در هفته و در زمستان 1 بار در هفته و سطح خاك هميشه مرطوب باشد .

غبارپاشي: تابستان هر روز و در زمستان هفته اي 1 بار
نبايد قطرات آب روي برگها بماند . گياه رطوبت پسند است.

خاك: 3 قسمت خاك ليموني با 1 قسمت پيت و خاك باغچه ، ماسه و تورب و دوستدار خاك قليايي

كوددهي: 3 گرم در ليتر هر 2 هفته 1 بار از فروردين تا مهر ماه

ازدياد: كاشت قلمه ساقه در اواخر زمستان يا اويل بهار به طول 12-8 سانتيمتر در حرارت 21-18 درجه ، تقسيم بوته در بهار

عوارض و درمان: برگهاي جديد كوچك هستند كه در اثر تراكم ريشه ها و عدم تغذيه مناسب است . برگها سقوط مي كند كه در اثر تشنگي گياه است . برگها سياه شده و مي ريزند كه در اثر سردي هواست . لكه هاي سوخته روي برگها در اثر مواد براق كننده و نور شديد آفتاب مي باشد . كليه اندام هاي گياه در حال افتادن و تلف شدن است كه در اثر يخ زدگي گياه مي باشد . ساقه- ها دراز و منحرف و فاصله 2 برگ زياد مي شود كه در اثر كمبود نور و قطع نكردن نوك ساقه هاست.

نكته: در بهار از شاخه هاي منحرف و دراز قلمه بگيريد و با قطع جوانه هاي انتهايي ، جوانه جانبي بيدار شده و گياه پر پشت توليد ميشود . در شبهاي سرد زمستان گياه را بين پرده و پنجره محبوس نكنيد ، تماس با شيشه هاي سرد باعث يخ زدگي و سرد شدن گياه مي گردد.

منبع: باشگاه مهندسین ایران