يک افسر پليس در انگلستان وقتي که براي ماهيگيري به بيرون از شهر رفته بود يک ماهي عظيم الجثه صيد کرد . او مي گويد اين ماهي حاصل تلاش او در 10 دقيقه است که با ديدن اين حيوان بيشتر شوکه شده است .