در يک باغ وحش اين اورانگوتان براي تقويت ذهن بايد غذاي خود را از داخل اين جعبه شيشه اي دربياورد و اين کار نوعي تربيت حيوان محسوب ميشود .