شير نر و ماده هر دو براي هم نعره مي کشند و هر کدام براي يکديگر قدرت نمايي ميکنند .