به گزارشسرويس بين* الملل باشگاه خبرنگاران،

شهر گربه ها در منطقه هانتونگ پس از آن که ساکنین این منطقه پس از تعطیلی معدن آن را به همراه حیوانات خانگی خود در سال 2008 رها کردند و آن را تبدیل به شهر گربه ها کردند.