اين دو توله ببر در حالي که با عصبانيت وارد چاله آب شدند اما پس از ورود به آب شروع به آب بازي کرده و از اين کار خوششان آمده . از خيس شدن واهمه ندارند و تصاوير شگفت انگيزي را خلق کرده*اند .