مقام اول : مجید شریفی با یوتو از استان تهران بدون خطا با زمان 63.32

مجموع خطا (4.74)

مقام دوم : علیرضا بختیاری با کوجاک لیبروا از استان همدان بدون خطا با زمان 62.43

مجموع خطا (8)

مقام سوم : عباس قدیری با کوایت ریور از استان تهران با 9.17 خطا و زمان 58.13

مجموع خطا (9.17)

مقام چهارم : مازیار جمشیدخانی با الیتا از استان تهران بدون خطا با زمان 59.62

مجموع خطا (10.19)

مقام پنجم : داوود پور رضایی با سوزی اچ ال از استان تهران با 4 خطا و زمان 64.25

*مجموع خطا (11.91)

نتایج دیگر سوارکاران در راند دوم به ترتیب ورود
مجتبی مکاری نژاد با کلد پلی با 4 خطا و زمان 60.71

ابوالفضل ملک لو با آرون با 16 خطا و زمان 59.34

آرش غلامی با کاراکاس با 4 خطا و زمان 56.59

فرامرز باب الحوائجی با دارلتوزد با 12 خطا و زمان 60.93

کاوه فربد با فیلیسیانو با 12 خطا و زمان 60.45

ابوالفضل محمد زاده با ویلی نیو وی با*4 خطا*و زمان* 60.90

محمد حسین مکاری نژاد با ویا*بدون خطا با زمان 58.50

رضا شکری با ویرداد با 8 خطا*و زمان* 59.34

داوود رشتیانی با کوئیک نیک با 4 خطا*و زمان* 61.93

حسام شالچیان با یوونیا*بدون خطا*و زمان**57.42

شراگیم حبیبی با والدو*بدون خطا*و زمان**63.68

محمود پورحیدری با رودی با 8*خطا*و زمان**58.48
عكس هاش هم به زودي مي زارم