پارک ملی قطرویه

نام انگلیسی: Ghatrouyeh national park نام فارسی : پارک ملی قطرویه


اين محدوده كه قبلا" بصورت منطقه آزاد كنترل مي شد،در سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده بهرام گور تحت كنترل اداره كل حفاظت محيط زيست فارس قرار گرفت .وسعت اين منطقه در حال حاضر 408017 هكتار ودر طول جغرافيايي E5425 تا E5516 شرقي و عرض جغرافيايي N2837 تا N2945 در شرق شهرستان ني ريز ودر مرز استان فارس و كرمان واقع شده است.. با توجه به وجود زيستگاه منحصر به فرد و همچنين وجود گونه درخطر انقراض گور خر ايراني در منطقه قسمتي از ضلع غربي منطقه در سال 1386 طي مصوبه شماره 298به پارک ملي قطرويه ارتقاء يافته كه مساحت آن بالغ بر31815 هكتار مي باشد.


موقعيت عمومي منطقه
منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و در شمال شرقي شهرستان نيريز قرار گرفته است.محدوده مذکور در حوزه استانهاي کرمان ، يزد و فارس واقع گرديده است .
ارتفاع بلندترين نقطه آن 2787 متر , پست ترين نقطه آن در حدود 1600 متر مي باشد. آب و هواي منطقه گرم و خشک با بارندگي حدود 200 ميليمتر مي باشد.
وسعت منطقه
پارک ملي قطرويه با وسعت 31815 هکتار و منطقه حفاظت شده بهرام گور داراي وسعت376202 مي باشد

ويژگي ها و سيماي عمومي منطقهحيات وحش منطقه
منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه اي است در كشور كه جمعيت قابل ملاحظه و پويايي از گور خر ايراني را در خود جاي داده است. حضور ديگر گونه هاي ارزشمندي نظير يوزپلنگ آسيايي، كاراكال ، زاغ بور، هوبره و ارزش اكولوژيكي اين زيستگاه پهناور را دوچندان مي كند. كل و بز، قوچ و ميش، گراز، روباه، گرگ، كفتار،گربه جنگلي و جبير در كنار كبك ، تيهو، باقرقره و انواع پرندگان شكاري از ديگر مهره داران اين منطقه به شمار مي روند.
پوشش گياهي منطقه
مراتع موجود درمنطقه حفاظت شده بهرام گور از زمان هاي قديم مورد چراي سنگين قرارگرفته كه باادامه اين وضع پوشش گياهي منطقه وخيم ترومنجربه نابودي كامل رويشگاه وفرسايش شديد خاك خواهد شد قسمت اعظم منطقه حفاظت شده بهرام گور بصورت مرتفع بود وحدود 22000 هكتارآن راپوشش گياهي چوبي تشكيل مي دهد باتوجه تغييرات اقليمي وتوپوگرافي ( شيب ، ارتفاع ، جهت ) ونوع خاك درمنطقه تيپ هاي متنوع گياهي درمنطقه روئيده اند كه شامل

1) تيپ جنگلي : كه داراي دواشكوب مي باشد كه اشكوب بالايي رابنه واشكوب زيرين رابادام ، كيكم تنكرس تشكيل ميدهد
2) تيپ درمنه
3) تيپ درمنه – گون
4) تيپ درمنه – قيج
5) تيپ گون – پيچك – درمنه
6) تيپ گون – پرند – درمنه
7) تيپ ابنوس – درمنه – گون
8) تيپ تاغ- درمنه – شور
9) تيپ جاشير – گون – كلاه ميرحسن
10) تيپ شور- درمنه
11) تيپ نمكزار كه فاقد پوشش گياهي بوده وبه صورت دق ( نمكزار) مي باشد كه حدود 2/1
12) درصد كل منطقه رادربرمي گيرد
رديف نام گياه نام علمي اشکوب
1 بادام وحشي Amygdalus Scoparia مياني
2 بنه Pistacia atlantica فوقاني
3 کلخنگ Pistasia kinjuk فوقاني
4 قيچ Zygophtlom sp تحتاني
5 گز Tamarix sp مياني
از درختان شاخص در منطقه حفاظت شده بهرام گور مي توان درخت بنه واقع در چهگوني (امن شماره 1) ودو اصله درخت بنه واقع در مجاورت باغ ماهور بشنه را نام برد كه داراي قدمت بسيار زياد بوده و موقعيت ويژه و منظره خاصي را در طبيعت دارند .
در خصوص المان هاي طبيعي موجود در منطقه بويژه درختان مي توان به درخت پيربنه واقع در حسن اباد را نام برد كه تعداد زيادي از افراد به اين مکان آمده و با بستن پارچه به شاخه هاي درخت آرزوهاي خود را دنبال مي كنند و معتقدند كه باز شدن پارچه هاي گره زده آرزوهابرآورده مي گردد

جاذبه هاي اکوتوريستي

وجود گونه نادر گور ايراني در اين منطقه پتانسيل بسيار بالايي براي توسعه فعاليت گردشگري طبيعي تا سطح بين المللي فراهم آورده است .

وضعيت عمومي اقتصادي اجتماعي
در محدوده پارک نلي قطرويه و منطقه حفاظت شده بهرام گور تعداد تقريبي 20 روستا وجود دارد با توجه به اقليم خشک منطقه حفاظت شده بهرام گور عمده فعايتهاي اقتصادي روستائيان و بوميان منطقه دامداري بوده و کشاورزي ازنوع باغداري با کشت درختان نظير پسته و انار در مرحله بعدي تامين معيشت روستائيان مي باشد. .منبع:کویرها و بیابان های ایران