به گفته مهناز افشار دلفین ها زیباترین مخلوقات خدا هستند.