این دلقک نوعی دلقک پرکولا هست که تنها تفاوتش با پرکولا رنگ بندی ماهی هست
شرایط نگهداریش هم مثل پرکولای نارنجی هست
سال 2009 اولین سری این ماهی هر عدد 750 دلار به فروش رفت